O registri potravín

V súčasnosti možno čoraz viac sledovať zmeny preferencií a správania sa spotrebiteľov pri výbere potravín. Rozhodujúcim faktorom pri výbere potravín, ktoré spoločnosť na dennej báze nakupuje, už nie je len cena. Naopak čoraz väčší dôraz mnoho spotrebiteľov kladie na pôvod, kvalitu, či zloženie potraviny. Rozhodnutie o výbere finálneho produktu tak často predstavuje najlepšiu kombináciu ceny, kvality a zloženia. Trendom je nepochybne aj vyhľadávanie tzv. bio potravín, preferovanie domácich produktov, či dôraz na kvalitu a zdravotné benefity tej ktorej potraviny. Práve z dôvodu množstva informácii, ktoré spotrebitelia berú pri nákupe potravín do úvahy, dochádza k vzniku registra potravín, ktorý bude fungovať ako „potravinový semafor" a mal by pomôcť spotrebiteľom získať presnejšie informácie o produkte a napomôcť konečnému rozhodnutiu podľa preferencií konkrétneho kupujúceho.


Dňa 28. januára 2021 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 69/2021 Z. z. (ďalej len „novela"), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách").

Najdôležitejšími zmenami, ktoré novela do zákona o potravinách prináša sú: (A) zriadenie registra potravín, pre potravinový semafor, (B) vymedzenie údajov, ktoré sa do registra potravín budú zapisovať a (C) podrobnosti o spôsobe registrovania potraviny prevádzkovateľom v registri potravín.

Účelom novely je podľa dôvodovej správy (A) zavedenie nového registra potravín pre potravinový semafor, ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") a tiež (B) doplnenie splnomocnenia na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o podrobnostiach dobrovoľnej registrácie, kritériách a sprístupnenia údajov konečnému spotrebiteľovi. Zaregistrované potraviny by tak mali uľahčiť výber konečnému spotrebiteľovi a uľahčiť tiež pomoc štátu v podobe podpory a propagácie domácich a kvalitných surovín, ktoré podľa predkladateľov novely, z dlhodobého hľadiska napomôžu k zníženiu počtu obyvateľstva trpiacemu zdravotnými problémami zapríčinenými kvôli nesprávnym stravovacím návykom.

Podstatou novely je doplnenie nového ustanovenia § 6a zákona o potravinách, ktorého názov je „Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín".

Ustanovením § 6a zákona o potravinách sa predovšetkým zriaďuje register potravín. V zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona o potravinách totiž platí:

„Zriaďuje sa register potravín pre potravinový semafor. Potravinový semafor je jednoduchý, všeobecne zrozumiteľný a transparentný systém registrácie potravín, ktorý zohľadňuje požiadavky spotrebiteľov. Register potravín pre potravinový semafor je informačný systém, ktorý obsahuje informácie o potravine a prevádzkovateľovi, registrácia je dobrovoľná. Registrujúcim orgánom, správcom a prevádzkovateľom registra potravín je ministerstvo, ktoré zverejní tento register na svojom webovom sídle. Podrobnosti o registrácii, odmietnutí registrácie, rozsahu údajov, spôsobe ich využitia a sprístupnení údajov konečnému spotrebiteľovi ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo." (ustanovenie § 6a ods. 1 zákona o potravinách).

Z predmetného ustanovenia § 6a ods. 1 zákona o potravinách vyplýva, že register potravín bude viesť na svojom webovom sídle ministerstvo ako elektronický systém, v ktorom budú prevádzkovatelia na dobrovoľnej báze evidovať základné informácie o potravinách, ktoré ponúkajú. Spotrebitelia si tak budú môcť porovnať, pre nich rozhodujúce, atribúty konkrétnej potraviny a na základe tzv. „potravinového semafora" sa rozhodnúť, ktorá konkrétna potravina najlepšie zodpovedá ich preferenciám. Ministerstvo je tiež novelou splnomocnené na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho podrobnosti o registrácií, rozsahu údajov a sprístupnenia konečnému spotrebiteľovi.

Z pohľadu údajov, ktoré sa do registra potravín budú zapisovať je rozhodujúcim ustanovenie § 6a ods. 2 zákona o potravinách:

„Do registra potravín sa zapisujú údaje o (A) cieľovej skupine spotrebiteľov, (B) stupni a spôsobe spracovania potraviny, (C) zložení potraviny, (D) kvalite a politike kvality, (E) produkčnom systéme a pôvode potraviny, (F) certifikačnom systéme a požiadavkách na bezpečnosť pri výrobe potraviny." (ustanovenie § 6a ods. 2 zákona o potravinách).

Na základe vyššie uvedených údajov, zapisovaných do registra potravín, by sa mal spotrebiteľ dostatočne zorientovať v základných informáciách o kvalite, zložení, či pôvode potravín. „Potravinový semafor" by tak mal byť aplikovateľný na spotrebiteľov preferujúcich zdravé potraviny, kvalitné potraviny, ale aj domáce produkty.

Podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o potravinách ďalej platí:

„Prevádzkovateľ môže potravinu registrovať v registri potravín pre potravinový semafor za účelom poskytnutia informácií pre konečného spotrebiteľa o nadštandardných vlastnostiach potraviny, podpory jej predaja a zvýšenia potravinovej sebestačnosti. Podrobnosti o kritériách a spôsobe hodnotenia a prezentácií potraviny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo." (ustanovenie § 6a ods. 3 zákona o potravinách).

Pre prehľadnosť považujeme za potrebné definovať aj pojem prevádzkovateľ. V zmysle ustanovenia článku 3 ods. 3 Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (ďalej len „nariadenie"), a na ktoré odkazuje aj samotný zákon o potravinách, platí, že "prevádzkovateľom potravinárskeho podniku" sú fyzické alebo právnické osoby zodpovedné za zabezpečenie toho, aby sa v potravinárskom podniku pod ich kontrolou plnili požiadavky potravinového práva (ustanovenie čl. 3 ods. 3 nariadenia).

Registrácia potravín prevádzkovateľmi je dobrovoľná a môže pre prevádzkovateľov predstavovať konkurenčnú výhodu oproti prevádzkovateľom, ktoré svoje potraviny registrovať nebudú, nakoľko v praxi môže zo strany spotrebiteľov dôjsť k preferovaniu potravín, ktorých pôvod, zloženie či kvalitu si vedia spotrebitelia overiť v registri potravín.

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. januára 2022.